Vision, mål & trivselregler

Hovshagaskolan läsåret 2017/2018

Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Vision

Kreativitet: Intresse, flera sinnen, inre drivkraft.

Engagemang: Lustfyllt lärande, motivation, engagerade vuxna.

Nyfikenhet: Inspiration, utmaningar, glädje.

Trygghet: Att få bli sedd, god självkänsla, tillåtande klimat.

Mål

Hovshagaskolan har elever och personal som upplever trygghet och trivsel.

Eleverna på skolan har en positiv kunskapsutveckling, där meritvärdet höjs.

Det finns ett kontinuerligt och systematiskt elevinflytande.

Trivselregler

Vi visar hänsyn och respekt för varandra så att alla får lika stort utrymme och inflytande. Alla ska känna sig trygga och få vara med i ett gott kamratskap.

Vi har nolltolerans mot kränkning, diskriminering, rasism, hot och våld.

Vi använder ett trevligt och vårdat språk och hälsar på varandra.

Vi lyssnar på varandra.

Vi är ärliga och står för det vi gjort.

Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker.

Eleverna stannar inom skolans område under skol – och fritidstid.

Alla cyklar och sparkcyklar ställs på anvisad plats.

Skolgården är fri från snöbollskastning.

Vi har en god studiemiljö som präglas av respekt för varandra och skolans lärande material.

Mobiltelefonen används inte på skolans område. Mobiltelefonen lämnas under första lektionen, och fås tillbaka vid skolans slut. Skolan ansvarar endast för telefoner som eleverna lämnar in till sin lärare, annars ansvarar man för den själv. Om en elev behöver ringa hem efter skoldagens slut görs detta i kapprummet innan man går ut.

För våra trivselregler gäller följande

Trivselreglerna ska vara ett levande dokument som det samtalas om i klasserna. Våra trivselregler gäller under hela skoldagen. Alla elever på skolan är all personals elever, där elever lyssnar på alla vuxna och barn. Varje pedagog har ansvar för att eleverna har förstått innebörden av trivselreglerna. Om en elev bryter mot skolans trivselregler gäller följande:

1 Tillsägelse och samtal med skolans personal.

2 Samtal med lärare och vårdnadshavare kontaktas. Dokumenteras i elevakten, om händelsen inträffar vid upprepade tillfällen.

3 Samtal med rektor och vårdnadshavare. Överenskommelse dokumenteras i elevakten.

När det gäller kränkning, diskriminering, rasism, hot och våld används vår likabehandlingsplan.